داروهای غیر مجاز در دبی

شماره : ۹۲۳/م ب

تاریخ : ۱۳۹۰/۰۸/۰۸

به : روسای محترم شعب و دفاتر خدمات مسافرت هوایی

موضوع : ممنوعیت حمل داروی غیر مجاز به امارات

احتراما”، پیرو بخشنامه های شماره ۴۹۱/م ب مورخ ۷۸/۰۵/۱۸ ، ۷۰۱/م به مورخ ۸۵/۰۳/۲۸ و حسب اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می رساند، وزارت بهداشت امارات متحده عربی ورود داروهای ذیل را به کشور مزبور ممنوع اعلام نموده و مجازات سنگینی برای دارندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان آن در نظر گرفته ، لذا داروهای فوق به فهرست ۳۷۴ گانه داروهای روانگردان تحت کنترل امارات اضافه می گردد:

۱- ترامادول هیدروکلراید Tramadol Hydrochloride

۲-اوربیافن Orbifen

۳-تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidil

۴-کیما درین Kemadrin

شایان ذکر است:

الف- از حمل هرگونه داروی آرام بخش اعم از آمپول ، شربت ، قرص های اعصاب ، خواب آورو مسکن های کدئینه خودداری گردد.

ب- افرادی که با تشخیص پزشک نیاز به استفاده از داروهای آرام بخش دارند، می بایست قبل از سفر نسخه مربوطه را به زبان عربی ترجمه و پس از تایید وزارت بهداشت ، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت امارات در تهران به همراه داشته باشند.

ج-در چنین شرایطی باید مقدار داروی همراه بیمار با نسخه تایید شده توسط مراجع فوق الاشاره مطابقت داشته باشد.

ه-بیمارستان هلال احمر (ایرانیان) مستقر در دبی با کادر مجرب پزشکان ایرانی امکان تهیه بسیاری از داروهای ایرانی با تجویز پزشک فراهم می باشد.

و-لیست داروهای غیر مجاز بر اساس بخشنامه های اعلام شده به پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

پیوست بخشنامه ۴۹۱/م ب مورخ ۷۸/۰۵/۱۸

لیست داروهای مخدر غیر مجاز در کشورهای حوزه خلیج فارس

آمپول :

مرفین ۱۰ میلیگرمیپنتازوسین ۵۰ میلی گرمپتیدین ۱۰۰میلی گرمفنتامیلتالامونال
متادون ۵ میلی گرمپتیدین ۵۰ میلی گرمالفنتانیلسوفنتاتیلدی هیدروبلزپریدول

 

قرص:

 متادون ۵ میلی گرماپیومقرص متیل فنیدیت( روانگردان) وارداتی
مرفین ۱۰ میلی گرمکدئین فسفات ۳۰ میلی گرمدیفنوکسیلات

 

پیوست بخشنامه شماره ۷۰۱/م ب مورخ ۸۵/۰۳/۲۸

متادونفنتانیلمورفینپتیدینکدئین
باکلوفن(قرص)بی یریدین(آمپول)بی یریدین(قرص)کلردیازپوکسید(قرص)کلرپرومازین(آمپول)
لورازپام(قرص)مپروبامات(قرص)متوکاربامول(آمپول)متوکاربامول(قرص)میدارولام(آمپول)
مرفین ۱۰ میلیگرمی (آمپول)متادون ۵ میلی گرمی ( آمپول )پنتازوسین ۵۰ میلی گرم ( آمپول )پتیدین ۵۰ میلی گرم ( آمپول )پتیدین ۱۰۰میلی گرم ( آمپول )
دکسترومتورفانکلرپرومازین(قرص)لورتریبتیلین(قرص)الفنتانیل ( آمپول)فنویاربیتال
کلیدیئیم سی(قرص)اکزازپام(قرص)سوفنتاتیل ( آمپول )باربیتالهایر مجاز در دوبیکلومبیرامین(قرص)
پانکوروئیوم(آمپول)تالامونال ( آمپول )دیفنوکسیلات
کلونازپام(قرص)پاروکستین(قرص)دی هیدروبلزپریدول ( آمپول )امفتامین هادکسترومتورفان(شربت)
پرفنازین(آمپول)متیل فنیدیتدکسترومتورفان پی(شربت)پرفنازین(قرص)فئرباربیتال
نالوکسال ( آمپول )میروباماتدکسترومتورفان(قرص)مهرباماتاتیدامات
دیازپام(آمپول)فنوباربیتال(قرص)اتیناماتپنتازوسیندیازپام(قرص)
فنوباربیتال(آمپول)مپروماتالپرازولامدیفنوکسیلات(قرص)فنی توئین کمپاند
ترامادول هیدروکلرایدکلونازپامدکسپین(کپسول)پریمیدون(قرص)کیمادرین
کلوپازامفلووکسامین(قرص)پروپوفول(آمپول)اوربیافیندیازپام
فلوکستین(قرص)رمبرون(قرص)آرتین تری هگزوفنیدیلاستازولامفلوکستین(کپسول)
تیوبنتال(آمپول)کدئین فسفات ۳۰ میلی گرمفلورازپامفلوفتازین(قرص)تیوبنتال(قرص)
اپیوملورازپامفلوفتازین(آمپول)تیوریدازین(قرص)میدازولام
اکزازپامتیوتیکس(کپسول)هالوپریدول(قرص)ترامادول(قرص)تمازپام
هالوپریدول(آمپول)کلودیارپوکسایدهیدروکسی زین(شربت)تری فلویرازین(آمپول)استامینوفن کدئینه
هیدروکسی زین(آمپول)تری فلویرازین(قرص)الپرازولام(قرص)هیدروکسی زین(قرص)تری هگزیفسدیل(قرص)
امانتادین(کپسول)ایمی پرامین(قرص)تریمیبرامین(قطره)امی تریپنیلین(قرص)کتامین(آمپول)
تریمیبرامین(قرص)اسپرین کدئینه(قرص)لیتیوم کربنات(قرص)والبروات سدیم(قرص)آتراکوریم(آمپول)

بر اساس اعلام ستاد مرکزی بنیاد تعاون زندانیان، بدینوسیله هشدارهای لازم در خصوص حمل بار و داروهای روان گردان در پروازهای خارجی را به آگاهی می رساند.

مقتضی است جهت پیشگیری از بروز هر گونه مشکل موارد ذیل را به مسافرین عازم مقاصد بین المللی اطلاع رسانی نمائید :

  1. از به همراه داشتن و حمل هر گونه داروی کدئین دار، آرام بخش، خواب آور و انواع قرص اعصاب بدون نسخه پزشک به مقاصد بین المللی جدا اجتناب نمائید ( تعداد داروها نمیبایست بیش از تعداد مندرج در نسخه پزشک باشد ).
  2. قبل از عزیمت به کشورهای خارجی، اطلاعات مربوط به اقلام ممنوع الورود ( اعم از دارویی و غیره ) به کشورهای مزبور را از طریق سفارت کشور مربوطه دریافت و از حمل آن ها اکیدا خودداری فرمایند.
  3. مسئولیت حمل و جابجائی بار سایر مسافران را به صورت امانی و بدون اطلاع از محتویات آن به هیچ عنوان نپذیرند.