امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷     ساعت

زمان اجرا : ۱۸ آبان تا پایان بهمن - هر جمعه

مدت:۷ شب پاریس

مکان: فرانسه -پاریس

تفریحی