زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۷ شب پاریس

مکان: فرانسه -پاریس

تفریحی