امروز چهارشنبه 31 مرداد 1397     ساعت

زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۴ شب پاریس

مکان: فرانسه

تفریحی