زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۸ روز

مکان: فرانسه ایتالیا اسپانیا

تفریحی