زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت:۸ روز

مکان: فرانسه - بلژیک - هلند

تفریحی