زمان: تا اطلاع ثانوی

مدت: ۶ روز

مکان فرانسه - آلمان

تفریحی