زمان:

از اول اردیبهشت تا ۱۲ آبان ۹۷

مدت:۱۱ روز

مکان: کانادا

تفریحی