امروز چهارشنبه 23 آبان 1397     ساعت

زمان: از اول مهر تا ۳۰ آبان ۹۷

مدت:۱۶ روز

مکان: کانادا + مکزیک

تفریحی

زمان: از اول مهر تا ۳۰ آبان ۹۷

مدت:۱۵ روز

مکان: کانادا + مکزیک

تفریحی