زمان: از اول اردیبهشت تا ۱۲ آبان ۹۷

مدت:۱۵ روز

مکان: کانادا + مکزیک

تفریحی