امروز سه شنبه 1 آبان 1397     ساعت

زمان: از اول اردیبهشت تا اواسط آبان ۹۷

مدت ۱۶ روز ( اعتبار پکیج ۹۷/۶/۱۹ )

مکان کانادا

تفریحی