امروز سه شنبه 1 آبان 1397     ساعت

زمان:

از اول اردیبهشت تا اواسط آبان ۹۷

مدت:۱۲ روز (اعتبار پکیج ۹۷/۶/۱۹)

مکان: کانادا

تفریحی