امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷     ساعت

زمان: مطابق تاریج پکیج

مدت: ۷ شب

مکان: بارسلونا

تفریحی