افزایش نرخ ژانویه و شام گالادنیر در پاتایا / پاتایا