افزایش نرخ ژانویه و شام گالادنیر در بانکوک / بانکوک